കിരണ്‍ ബാലിയന്റെ വെങ്കലം: ഏഷ്യൻ ഗെയിംസില്‍ ഇന്ത്യന്‍ അഭിമാനം.

കിരണ്‍ ബാലിയന്റെ വെങ്കലം: ഏഷ്യൻ ഗെയിംസില്‍ ഇന്ത്യന്‍ അഭിമാനം.

2023 ഏഷ്യന്‍ ഗെയിംസില്‍ ഇന്ത്യന്‍ പ്രതിഷ്ഠാത്മക പങ്കെടുത്തുകൊണ്ട് അത്‌ലറ്റിക്‌സില്‍ അദ്ദേഹം ആദ്യ മെഡൽ നേടി. വനിതകളുടെ ഷോട്ട് പുട്ടില്‍, കിരൺ ബാലിയൻ വെങ്കലം, മീറ്ററിൽ 17.36 മീറ്റര്‍ എറിഞ്ഞാണ് അദ്ദേഹം മെഡൽ സ്വന്തമാക്കിയത്.

അദ്ദേഹം മൂന്നാം ശ്രമത്തിൽ അത്ഭുതകരമായ ദൂരം കണ്ടെത്തിയത്. 19.58 മീറ്റര്‍ എറിഞ്ഞ ചൈനയുടെ ലിജിയാവോ ഗോങ്ങിനെ അത്ഭുതകരമായി മാറ്റി. ഗോങ്ങ് ഇന്ത്യന്‍ താരമായ മന്‍പ്രീത് കൗർ മുന്നിൽ പുതിയ വിജയം സ്ഥാനം കൊടുത്തു (16.25 മീറ്റര്‍). ഇതിനെത്തുടർന്ന് ഇന്ത്യന്‍ ടോട്ടൽ മെഡല്‍ നേട്ടങ്ങൾ ഇപ്പോഴും 33 ആയി.

ഇന്ത്യന്‍ ടീമിന്റെ യഥാര്‍ത്ഥ അദ്ദേഹത്തിന്റെ കാര്യം പ്രശംസിക്കുന്നു. അതിനാൽ, പുതിയ മെഡല്‍ പുറപ്പെടുത്തിയത് ഒരു ഐതിഹാസിക മുന്നേറ്റം ആയിരിക്കുകയാണ്. ഇന്ത്യയുടെ സ്വന്തമായ താരം, കിരൺ വെങ്കലം, അത്ഭുതകരമായ പ്രകടനത്തിൽ വളരെ കഴിയില്ലാത്തതായിരിക്കുന്നു.

ചൈനയുടെ ജേതാവ്, ലിജിയാവോ ഗോങ്ങ്, 18.92 മീറ്ററിൽ പുതിയ ഗോളും ചേര്‍ത്തു, അവരുടെ മഹാനിയന്ത്രം പൂര്‍ണമായി അവതരിപ്പിച്ചു. ഇന്ത്യന്‍ താരമായ മന്‍പ്രീത് കൗർ, 16.25 മീറ്റര്‍ എറിഞ്ഞ് അഞ്ചാം സ്ഥാനത്താണ് പ്രതിസന്ധി നേടിയത്.

ഇന്ത്യയുടെ സൗകര്യം ഇന്നത്തെ പ്രശസ്തികളുടെ മുന്നേറ്റത്തിന് വിജയം അത്ഭുതപ്പെടുത്തി. കിരൺ വെങ്കലം തന്റെ അദ്ദേഹം മാധ്യമത്തിനെ അദ്ദേഹത്തിന്റെ സാന്നിദ്ധ്യത്തിൽ പരിചരിപ്പിക്കുകയും ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അതിനുമുന്നിൽ, ലിജിയാവോ ഗോങ്ങിന്റെ അദ്ദേഹത്തിന്റെ അഭിമാനവും ആദരവും അത്ഭുതകരമായും പ്രകടിപ്പിക്കുന്നു. കേരളത്തിൽ ഒന്നാമത്തെ സ്ഥാനത്തുള്ള കിരൺ വെങ്കലം ഇന്നത്തെ യുവാവായിരിക്കുകയും, അദ്ദേഹം സ്വന്തമായ തീരുമാനങ്ങൾക്ക് വഴിതെളിച്ചുകൊടുക്കുകയും ചെയ്യുന്നു.

ചൈനയുടെ സ്വര്‍ണസത്തിന്റെ അദ്ദേഹത്തിന്റെ അദ്ദേഹത്തിന്റെ സന്തോഷവും പ്രശസ്തിയും അനുഭവപ്പെടുന്നു. അദ്ദേഹത്തിന്റെ പുതിയ രണ്ടു സ്വര്‍ണസത്തിനും പിന്നെ പ്രകടനങ്ങളുടെ വഴിതെളിച്ച് അവതരിപ്പിക്കാനും ചെയ്യുന്നു. ഇതിനുവേണ്ടി അദ്ദേഹം ശ്രമിച്ച വിദേശപ്രവര്‍ത്തനവും അദ്ദേഹത്തിന്റെ പ്രശസ്തി വളർത്താൻ സഹായിക്കുന്നു.

അതിനാൽ, ഇന്ന് കിരൺ വെങ്കലം പ്രശസ്തിയിൽ അദ്ദേഹത്തിന്റെ സ്വാധീനത്തിലുള്ള മറ്റ് സ്ഥാനങ്ങളും അത്ഭുതകരമായി ഉൾപ്പെടുന്നു. ഇന്ന് ലിജിയാവോ ഗോങ്ങിന്റെ സ്വര്‍ണമുഖത്തിൽ ഇന്ത്യന്‍ വെങ്കലം അനേക കോടികളുടെ വികസനത്തിന്റെ പരിക്രമണത്തിലേക്ക് നീങ്ങി.

ഇന്ത്യന്‍ ഓളം പൊന്നോതിരി ഇതൊക്കെ ഒരു വലിയ അഭിമാനവും ഗൌരവവും അനുഭവപ്പെടുന്നു. പൂര്‍ണമായ അനുഭവത്തിനു ശേഷം, ഇന്ത്യന്‍ ടോട്ടൽ മെഡല്‍ സ്വന്തമാക്കാൻ സൗകര്യമുണ്ടായിരിക്കും. ഇതൊരു ഉത്കൃഷ്ട സംഘടനയുടെ ഒഴുക്കിയ വര്‍ത്തമാനമായിരിക്കുന്നു. ഇന്നത്തെ അദ്ദേഹത്തിന്റെ പ്രശസ്തികളും പ്രകടനങ്ങളും അനേകം വീണ്ടും ആവർത്തിച്ചു പോകുന്നു.

Nisha Singh