1 ജൂൺ മുതൽ ഡ്രൈവിംഗ് ടെസ്റ്റ് RTO-യിൽ നിർബന്ധമല്ല: പുതിയ ഡ്രൈവിംഗ് ലൈസൻസ് നിയമങ്ങൾ, ഫീസ്, ചാർജുകൾ

1 ജൂൺ മുതൽ ഡ്രൈവിംഗ് ടെസ്റ്റ് RTO-യിൽ നിർബന്ധമല്ല: പുതിയ ഡ്രൈവിംഗ് ലൈസൻസ് നിയമങ്ങൾ, ഫീസ്, ചാർജുകൾ

ഇന്ത്യയിൽ ഡ്രൈവിംഗ് ലൈസൻസ് ലഭിക്കാനുള്ള പ്രക്രിയ ദീർഘവും ബുദ്ധിമുട്ടുള്ളതുമാണ്, വിവിധ ഏജൻസികളെ സന്ദർശിക്കുകയും പല ഫോം പൂരിപ്പിക്കുകയും വേണം. ലൈസൻസ് ലഭിക്കുന്ന പ്രക്രിയയിലെ ഈ ദീർഘവും സങ്കീർണ്ണവുമായ നടപടികൾ അച്ചടക്കമില്ലായ്മക്കും അഴിമതിക്കും വഴിയൊരുക്കുന്നു, ഒടുവിൽ രാജ്യത്തിന്റെ റോഡ് സുരക്ഷയെയും ബാധിക്കുന്നു.

ഈ പ്രശ്നങ്ങളെ മറികടക്കുന്നതിനായി, റോഡ് ഗതാഗത-പാതമന്ത്രാലയം ഇന്ത്യയിലെ നിലവിലെ ഡ്രൈവിംഗ് നിയമങ്ങളിൽ വലിയ മാറ്റങ്ങൾ പ്രഖ്യാപിച്ചു. ഇത് സുരക്ഷ ഉറപ്പാക്കുന്നതിനൊപ്പം ലൈസൻസ് ലഭിക്കുന്ന പ്രക്രിയ എളുപ്പമാക്കുകയും ചെയ്യും.

1 ജൂൺ മുതൽ മാറ്റം വരുന്ന പ്രധാന ‘ഡ്രൈവിംഗ് ലൈസൻസ്’ നിയമങ്ങൾ:

 1. നിലവിലുള്ള രീതിയിൽ വ്യത്യാസമായി, അപേക്ഷകർ RTO-കളിൽ പരീക്ഷ എഴുതുന്നതിന് പകരം, തങ്ങൾക്ക് അനുയോജ്യമായ സമീപത്തെ ഒരു കേന്ദ്രത്തിൽ ഡ്രൈവിംഗ് ടെസ്റ്റ് എഴുതാനാകും. സ്വകാര്യ സ്ഥാപനങ്ങൾക്ക് സർക്കാർ സർട്ടിഫിക്കറ്റ് നൽകും, ഇത് അവരുടെ ഡ്രൈവിംഗ് പരീക്ഷ നടത്താൻ അനുവാദം നൽകും.

 2. ലൈസൻസ് ഇല്ലാതെ വാഹനം ഓടിക്കുന്നത് കൂടുതൽ കടുത്തതാകും; പിഴ 2000 രൂപ വരെ ആയിരിക്കും. ഇത് കൂടാതെ, 25000 രൂപയുടെ ഗൗരവമുള്ള ശിക്ഷയും, വളർന്നിട്ടില്ലാത്ത കുട്ടി വാഹനം ഓടിക്കുന്നതായി പിടിക്കപ്പെട്ടാൽ മാതാപിതാക്കൾക്കെതിരേ നടപടിയും ഉണ്ടാകും. കൂടാതെ, വാഹനത്തിന്റെ രജിസ്ട്രേഷൻ സർട്ടിഫിക്കറ്റ് റദ്ദാക്കും.

 3. ഡ്രൈവിംഗ് ലൈസൻസ് നേടാൻ ആവശ്യമുള്ള രേഖകൾ മാത്രം ഉൾപ്പെടുത്തിയാണ് പ്രക്രിയ ലളിതമാക്കിയത്. ഇത് അപേക്ഷകർക്ക് തങ്ങള്ക്കാവശ്യമായ രേഖകൾ മുന്നറിയിപ്പായി അറിയിക്കും.

 4. പരിസ്ഥിതി സൗഹാർദ്ദമുള്ള ഹൈവേയുകൾ സൃഷ്ടിക്കാൻ മന്ത്രാലയം 9000 പഴയ സർക്കാർ വാഹനങ്ങൾ പുറന്തള്ളി, മറ്റ് വാഹനങ്ങളുടെ എമിഷൻ മാനദണ്ഡങ്ങൾ വർദ്ധിപ്പിക്കാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നു.

 5. ഡ്രൈവിംഗ് ലൈസൻസ് അപേക്ഷിക്കാനുള്ള പ്രക്രിയയിൽ മാറ്റമില്ല. എന്ന ഔദ്യോഗിക വെബ്സൈറ്റിലൂടെ ഓൺലൈനായി അപേക്ഷിക്കാം. എന്നാൽ, ബന്ധപ്പെട്ട RTO-യിലേക്ക് നേരിട്ടു പോയി ഹാന്റിലി അപേക്ഷിക്കാനും കഴിയും.

സ്വകാര്യ ഡ്രൈവിംഗ് സ്കൂളുകളുടെയും പുതിയ മാർഗനിർദ്ദേശങ്ങൾ:

 1. ഭൂമിയുടെ ആവശ്യം:

  • ഡ്രൈവിംഗ് പരിശീലന കേന്ദ്രങ്ങൾക്ക് കുറഞ്ഞത് 1 ഏക്കർ (നാല് ചക്രവാഹന പരിശീലനത്തിനായി 2 ഏക്കർ) സ്ഥലം ആവശ്യമാണ്.
 2. ടെസ്റ്റിംഗ് സൗകര്യം:

  • സ്കൂളുകൾക്ക് അനുയോജ്യമായ ടെസ്റ്റിംഗ് സൗകര്യം പ്രാപ്യമാക്കണം.
 3. ട്രെയിനർ യോഗ്യത:

  • ട്രെയിനർമാർക്ക് ഹയർ സെക്കൻഡറി ഡിപ്ലോമ (അല്ലെങ്കിൽ സമാനത) വേണം, കുറഞ്ഞത് 5 വർഷം ഡ്രൈവിംഗ് അനുഭവവും, ബയോമെട്രിക്സ്, ഐടി സംവിധാനങ്ങളെക്കുറിച്ചുള്ള പരിജ്ഞാനവും വേണം.
 4. പരിശീലന കാലാവധി:

  • ലൈറ്റ്മോട്ടർ വാഹനങ്ങൾ (LMV): 29 മണിക്കൂർ, 4 ആഴ്ചയിൽ പൂർത്തിയാക്കണം, 8 മണിക്കൂർ തിയറി, 21 മണിക്കൂർ പ്രായോഗിക പരിശീലനം.
  • ഹെവീമോട്ടർ വാഹനങ്ങൾ (HMV): 38 മണിക്കൂർ, 6 ആഴ്ചയിൽ പൂർത്തിയാക്കണം, 8 മണിക്കൂർ തിയറി, 31 മണിക്കൂർ പ്രായോഗിക പരിശീലനം.

ലൈസൻസ് സംബന്ധമായ ഫീസ്, ചാർജുകൾ:

 • ലേണർ ലൈസൻസ് (ഫോം 3): ₹150

 • ലേണർ ലൈസൻസ് ടെസ്റ്റ് ഫീസ് (ഒറിജിനൽ അല്ലെങ്കിൽ റിപീറ്റ്): ₹50

 • ഡ്രൈവിംഗ് ടെസ്റ്റ് ഫീസ് (ഒറിജിനൽ അല്ലെങ്കിൽ റിപീറ്റ്): ₹300

 • ഡ്രൈവിംഗ് ലൈസൻസ് വിതരണം: ₹200

 • അന്താരാഷ്ട്ര ഡ്രൈവിംഗ് പെർമിറ്റ് വിതരണം: ₹1000

 • മറ്റൊരു വിഭാഗം വാഹനത്തെ ലൈസൻസിൽ ചേർക്കൽ: ₹500

 • ഡ്രൈവിംഗ് ലൈസൻസ് പുതുക്കൽ: ₹200

 • ഡ്രൈവിംഗ് ലൈസൻസ് പുതുക്കൽ (ഗ്രേസ് കാലാവധി കഴിഞ്ഞാൽ): ₹300 + വർഷംതോറും അല്ലെങ്കിൽ ഗ്രേസ് കാലാവധി കഴിഞ്ഞാൽ ഭാഗികമായി ₹1000

 • ഡ്രൈവിംഗ് ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ സ്കൂൾ/സ്ഥാപനത്തിന് ഡ്യൂപ്ലിക്കേറ്റ് ലൈസൻസ് നൽകൽ: ₹5000

 • ലൈസൻസിംഗ് അതോറിറ്റി ഉത്തരവുകൾക്കെതിരെ അപ്പീൽ (റൂൾ 29): ₹500

 • ഡ്രൈവിംഗ് ലൈസൻസിലെ വിലാസം അല്ലെങ്കിൽ മറ്റ് വിശദാംശങ്ങൾ മാറ്റൽ: ₹200

Ishaan Chakraborty