ദുബായ് സഫാരിപാർക്കിന്റെ പുതിയസീസൺ ആരംഭിച്ചു

 ദുബായ് സഫാരിപാർക്കിന്റെ പുതിയസീസൺ ആരംഭിച്ചു

 
64
 

ദുബായ് സഫാരിപാർക്കിന്റെ പുതിയസീസൺ ആരംഭിച്ചു.കൂടുതൽ മൃഗങ്ങളെഉൾപ്പെടുത്തി ഒട്ടേറെ പുതുമകളുമായാണ് പുതിയസീസൺ സന്ദർശകരെ സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നത്.

ദിവസവുംരാവിലെ ഒമ്പത് മണിമുതൽ വൈകീട്ട് അഞ്ചുമണിവരെയാണ് പ്രവേശനം.ദുബായ് ടൂറിസംമേഖലയിൽ പ്രകടമാകുന്ന ഉണർവ് സഫാരിപാർക്കിലെത്തുന്ന സന്ദർശകരുടെ എണ്ണത്തിൽ പ്രതിഫലിക്കുമെന്നാണ് അധികൃതരുടെ പ്രതീക്ഷ.

From around the web

Special News
Trending Videos