ഇലക്ഷൻ വാഹന പരിശോധനക്കിടെ പണം പിടികൂടി

ഇലക്ഷൻ വാഹന പരിശോധനക്കിടെ പണം പിടികൂടി

 
ഇലക്ഷൻ വാഹന പരിശോധനക്കിടെ പണം പിടികൂടി

ഇലക്ഷൻ വാഹന പരിശോധനക്കിടെ പണം പിടിച്ചു.  നന്മണ്ട സ്വദേശി സ്ക്കൂട്ടറിൽ കൊണ്ടു പോകവെയാണ് പണം പിടികൂടിയത്.  കോഴിക്കോട് എകരൂരിൽ നിന്ന്  ആണ് പണം പിടിച്ചത്.

175,000 രൂപയാണ് ഫ്ലൈയിങ് സ്ക്വാഡ് പിടികൂടിയത്. ഫ്ലൈയിങ് സ്വകാഡ് ഓഫിസർ ജിജോ ജോസഫാണ് പണം പിടിച്ചത്.

From around the web

Special News
Trending Videos