വിവാഹ അഭ്യർഥന നിരസിച്ച വനിത പൊലീസ് കോൺസ്റ്റബിളിനു നേരെ ആസിഡ് ആക്രമണം

0

വിവാഹ അഭ്യർഥന നിരസിച്ച വനിത പൊലീസ് കോൺസ്റ്റബിളിനു നേരെ ആസിഡ് ആക്രമണം.

Leave A Reply

Your email address will not be published.